Varumärken

Xpansion har utvecklat två varumärken. Ett 360 verktyg som är webbaserat, testet mäter handling, kartlägger behov och testet mäter resultat av målinriktade insatser för att förbättra sig inom områden som givit låga värden. Xpansion har även ett öppet ledarprogram för chefer och entreprenörer inom näringslivet där vi använder oss av Xcellent för att ge deltagarna en tydlig bild över sin förbättringspotential.

Ledarskap och Affärsmannaskap

loa_logoLedarskap, affärsmannaskap och nätverk – tre viktiga pusselbitar för framgångsrika företag. 

Programmet är ett samarbete mellan Xpansion och Handelskammaren och ger dig ett helhetsperspektiv på verksamhetsledning och verksamhetsutveckling med tyngdpunkt på chef- och ledarskap. Denna gemensamma utvecklingsprocess med deltagare från varierande branscher och befattningar ger dig en plattform att spegla dig själv utifrån värdegrunder, metoder, förhållningssätt och beteenden i svåra situationer, vid beslutsfattning och i konfliktsituationer. Vid programmets slut är du en del av ett kvalificerat nätverk av chefskollegor inom den egna regionen.

 • Synliggöra styrkor och svagheter som individ, chef och ledare
 • Via egen utveckling öka verksamhetens konkurrenskraft både internt och externt
 • Öka tryggheten och säkerheten som chef och ledare
 • Öka kunskaperna och färdigheterna inom programmets olika områden
 • Skapa fler kontakter för att bredda och utveckla det egna nätverket
 • Inspirera till nya ambitioner, mål och förverkligande.
 • Innehåll i utbildningen
 • Affärsidé, vision, strategi, entreprenörskap och affärsutveckling

Du kan beställa program till nästa kurs via maria@xpansion.se

Xcellent

xcellent_b2_1 Gör vi det vi borde tillräckligt bra och tillräckligt ofta?

Kunskap är viktigt men förmågan att använda kunskapen i aktiva handlingar är avgörande för att skapa resultat och effekter. För att komma åt verklig förändring behöver vi nå individen, breda och generella mätningar ger en fingervisning av hur verksamheten fungerar i ett genomsnitt. Med Xcellent når vi varje individ och det är där engagemanget börjar, att var och en får insikt om hur man själv bidrar till verksamheten.

Xcellent är ett 360 verktyg som mäter handling och ger en tydlig bild över situationen och hjälper er att ta steget från nöjda medarbetare till medarbetare med ett mer aktivt förhållningssätt, ökat engagemang och ansvarstagande. Xcellent mäter resultat vid andra skattningstillfället, resultatet av en målinriktad insats för förbättring inom de områden som gav låga värden vid första skattning. Det ger den enskilde en bild över skillnaden mellan första och andra mätningen och det ger dels en tydlig grund för att sätta nya mål och mått.

Validering

Xpansion blev utvalda av Vinnova och fick 400 000kr i bidrag för att validera Xcellent. Två forskare inom Mittuniversitetet genomförde projektet och kom fram till att Xcellent håller en hög grad av validitet, en viktig kvittens på att testet mäter det vi avser – behov i första mätningen och resultat i andra mätningen.

Xcellents användningsområden

 • Mäter engagemang, kvalitet och kvantitet, hur ofta och hur bra man presterar inom sin yrkesroll
 • Kartlägger utvecklingsbehov
 • Underlag för coaching och feedback
 • En plattform för att prioritera innehåll i utvecklingsinsatser
 • Skapar en gemensam syn på vad om bör prioriteras
 • Fastställer mål och delmål för förändring och utveckling
 • Mäter genomförda insatsers effekt och måluppfyllelse
 • Skapar förutsättningar för fortsatta utvecklingsinsatser
 • Utvecklar performance Culture
 • Tydliggöra karriärvägar
 • Följer upp och utvärderar
 • Utveckla nyckeltal

Varje profession har en specifik Xcellent modul

180° är självskattning samt analys av grupper medan 360° omfattar observatörer vilket ger ett djupare och bredare perspektiv på individnivå

 • Ledningsgrupp
 • Chef och ledare
 • Projektledare
 • Fasta grupper och team
 • Säljare
 • Medarbetare
 • Trainee/aspirant
 • Tillväxt
 • Styrelse
 • Extra modul för offentlig verksamhet

  De flesta tester på marknaden mäter personlighet och preferenser. Resultatet av testerna är ofta komplex information och kräver djupare kompetens av psykologisk/beteende vetenskaplig grund för att kunna förstå och tolka samt för att få använda testerna krävs ofta en separat utbildning för att säkerställa att du förstår testet och dess resultat. Syftet med personlighetstest är ofta en väg till att förstå hur andra kan reagera på min person och varför jag tolkar min omvärld på det sätt jag gör. Vi använder själva även av den här typen av tester i våra processer men det ger en annan dimension när resultatet handlar om vem du är snarare än vad du gör.

  Med 20 år som affärskonsulter kan vi utan överdrift konstatera att personlighet och hur du agerar i vardagen på din arbetsplats inte är förutsägbart. Oavsett din personlighet har en vuxen frisk person alltid ett eget val över hur man väljer att agera i sin yrkesroll. Ett testresultat som visar att jag är introvert är ett konstaterande, medan ett test som visar ett värde på hur jag bidrar ger en konkret bild på engagemang och handlingskraft hos individen.

  Xcellent mäter handling och hur andra uppfattar hur jag agerar i vardagen. Xcellent kräver ingen psykologisk eller beteendevetenskaplig bakgrund, det krävs ingen utbildning för att kunna tolka resultat och rapporter. Det är väldigt enkelt att förstå den enskildes brister och styrkor. Xcellent fokuserar på att hitta de områden där den enskilde inte levererar tillräckligt bra. Insteget att börja använda Xcellent är väldigt lågt, det enda som krävs är genomgång av systemet för att lära sig hur man lägger upp enkäter och grupper.