”Xcellent visar att jag ökat mina värden inom samtliga 11 områden”

Mikael Ward, Ek.ch och vice VD

Norrskog Wood Products AB är ett träförädlingsföretag i mellannorrland. Vi bedriver produktion vid tre sågverk, tre hyvlerier samt i en stolpfabrik. Bolaget ägs av Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening, en av Sveriges fyra skogsägarföreningar. Bolaget är trots sin storlek (omsättning 1 miljard, drygt 200 anställda) ändå i flera avseenden att anses som ett litet företag.

Jag har precis avslutat utbildningen LOA, Ledarskap och Affärsmannaskap, en företagsextern utbildning bedriven i internatform. Mina erfarenheter av utbildningen är mycket goda. Dagarna har bestått av varierande inslag av intressanta föreläsningsavsnitt, grupparbeten och presentationer. Metoderna är i många avseenden klassiska men den mix man åstadkommit i kombination med val av delämnen, gästföreläsare och den egna förmågan till intressanta och engagerande övningar har varit det bästa jag själv erfarit i dessa avseenden. Här tror jag att jag kan uttala mig för hela gruppen.

Jag upplever att jag utvecklat min kompetens och förmåga i flera avseenden, resultatet av andra mätningen med Xcellent visar att jag ökat mina värden inom samtliga 11 områden.

Nu när det körs igång en nästa omgång LOA har en av våra platschefer anmält sig, efter goda referenser från mig. Framöver kanske fler från oss kommer att anmäla sig.