”Ökad effektivitet och förändringskraft”

Ingemar Forzelius, VD

”NU ÄR VI PÅ EN ÄNNU HÖGRE NIVÅ”

Januari 2015

Drygt tre år har gått sedan vi genomförde vårt omfattande utvecklingsprogram med medarbetarskap och ledarskap. En ny ”kull” chefer och ledare har gått ledarskapsprogrammet efter det och vi skissar på att starta igång ytterligare en grupp.

Med hjälp av undersökningsverktyget Xcellent har vi följt upp de varaktiga effekterna av vårt förändringsarbete och kan konstatera att nu är vi på en ännu högre nivå i upplevd kvalitet i chefs- och ledarskapet på företaget.

Vårt så kallade Xcellent-värde har gått från 6,2 till 7,0 för att nu år 2014 vara uppe i 7,5.

Samarbetet med Xpansion har gett bestående positiva effekter på ledarskapet i företaget generellt och viktiga kunskaper och insikter om oss själva som chefer och ledare.

”ÖKAD EFFEKTIVITET OCH FÖRÄNDRINGSKRAFT

Februari 2014

Kompetens för ökad förändringskraft i företaget handlar om mer än bara kunskap. Attityd och handling är minst lika viktiga beståndsdelar, kanske till och med viktigare.

Xpansions erfarna och skickliga konsulter inom beteendeområdet har bidragit till stort engagemang bland personalen och ökad förståelse och samsyn för frågor kring attityder och värderingar.

Xpansion har hjälpt oss att tänka nytt och ta samarbete och trivsel till en ny nivå för att öka effektiviteten och förändringskraften. Medarbetare på alla nivåer i företaget har snabbt börjat prova sina nya kunskaper i det vardagliga arbetet. Alla har kommit varandra närmare, vilket är oerhört viktigt för kommunikation och förståelse för varandras roller. Personligen har jag fått flera aha-upplevelser och nyvunna insikter efter att ha medverkat brett i arbetet.

Upplägget med parallella program, delvis överlappande, för både ledarskap och medarbetarskap har gjort att vi tillsammans fått växa i ökad förståelse under en längre period, vilket behövs för att åstadkomma varaktig förändring som ger synbara effekter.

Utvecklingsprogrammet med Xpansion har varit ett bra avstamp för vårt eget fortsatta arbete. Triadcoachning har blivit en permanentad del av det aktiva chefsarbetet i företaget och ett viktigt forum att ajourhålla och upprätthålla dialog i chefsrelaterade frågeställningar. Utöver de uppföljningar Xpansion bidragit med ser vi mätbara förändringar i positiv riktning i våra egna medarbetarenkäter kring trivsel, medarbetarskap och chefskap.

Utöver det mer omfattande utvecklingsprogrammet har vi haft bra hjälp av Xpansions konsulter i individuell coachning och teamrelaterade insatser, något vi sannolikt kommer att fortsätta med vid behov.

Jag rekommenderar Xpansion som partner i arbete med gruppdynamik, värderingar och attitydfrågor för dig som känner att du vill utveckla dessa saker bland personalen i din ledningsgrupp, ditt företag generellt eller i specifika projekt och grupper.

Januari 2015