”Känns alltid alldeles förträffligt att samarbeta med Xpansion”

ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi erbjuder finansiering av innovationer, företagsstarter och företags utveckling.

ALMI har genomförtett antal utbildningar tillsammans med Xpansion Affärspartner AB bland annat inom kundmöten, personbedömning och förändringsarbete. Det har handlat om dels koncerngemensamma insatser inom ALMI på initiativ från ALMI Moderbolag men också direkt med olika dotterbolag. Under våren 2007 genomförde Xpansion Affärspartner AB en utbildning för våra ledare som ska certifiera sina medarbetare i kundmötet. Syftet med utbildningsinsatsen är att öka kvaliteten i mötet med ALMIs kunder. Xpansions kompetens och genomförande skattades liksom tidigare insatser mycket högt i denna utbildning av ALMIs ledare och medarbetare.

ALMIs medarbetare ställer höga krav på utbildare och det känns alltid alldeles förträffligt att samarbeta med Xpansion Affärspartner. Jag upplever hög kompetens, mod, lyhördhet och att Xpansion Affärspartner är väl insatta i vår verksamhet. Under 2007-2008 har vi ett avtal med Xpansion Affärspartner att genomföra minst 13 utbildningstillfällen inom ALMI-koncernen arrangerade av Moderbolaget för dotterbolagen. Även enstaka DB har efter att ha deltagit i det koncerngemensamma arrangemanget hört av sig för att anlita Xpansion Affärspartner för egna utbildningsinsatser – detta är det bästa betyg vi kan få.