Medarbetarsamtal

Xpansion genomför på uppdrag av Företagsutbildarna en öppen kurs i medarbetarsamtal.